بازرگانی تالش مجموعه اي شامل چندين شركت توليدي و بازرگاني فعال در زمينه موادغذايی مي باشد اين گروه با سابقه درخشان چندين ساله و نام تجاری تالش در عرصه توليد و تجارت فعاليت می نمايد اخذ تمامی استانداردهای اجباری و تشويقی ملی، اخذ چندين گواهينامه بين المللي در زمينه كيفيت و بسته بندی و … كسب چندين عنوان توليد كننده نمونه ملي، استاني از واحدهاي استاني و اداره نظارت بر مواد غذايی، اخذ چندين ساله نشان صادر كننده نمونه از وزارت بازرگانی، دريافت تنديس های متعدد از سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و … بخشی از افتخارات اين مجموعه می باشد.برنج تالش از طريق بازرگانی تالش در سرتاسر کانادا توزيع می گردد